MONITORING WIZYJNY
UWAGA ! OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest STOWARZYSZENIE OGRODOWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im. „ZAGAJE”
w ELBLĄGU
z siedzibą w Elblągu ul. Łęczycka b/n, 82-300 Elbląg,
skrytka pocztowa nr 38 82-310 Elbląg 2
;.
2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest art.6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych:
3) monitoring obejmuje:
bramę wjazdową nr 1 wraz z przyległym terenem
oraz
bramę wjazdową nr 2 wraz z przyległym terenem;
4) zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 30 dni;
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) swoje prawa, osoba zarejestrowana przez system monitoringu, może realizować przez zgłoszenie żądania osobiście, za pomocą telefonu pod nr 532-584-566 lub e-mailem rodzagaje@wp.pl lub rodzagajeelblag@pzd.pl

"RODO"- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo- Działkowcy ROD „Zagaje”
Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje”, jako Administrator Państwa danych osobowych, mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - "RODO"), które weszło w życie 25 maja 2018 r.– wprowadziliśmy w życie Politykę Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że Państwa wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Można je nadal wycofać w dowolnym momencie.
Jednocześnie, przedstawiając Państwu niniejszą informację, Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje” realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 „RODO”.
Obowiązek informacyjny
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i
rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje” z siedzibą w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka b/n zwany dalej „Administratorem”.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie pod nr tel. (+48) 532-584-566
oraz na adres e-mail rodzagaje@wp.pl.
3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia ewidencji i wykonania zawartej z Państwem umowy dzierżawy działkowej, umowy przeniesienia praw do działki lub innych praw dzierżawy na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia
2013 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2176) oraz do kontaktowania się z Państwem.
4. Podanie danych jest wymagane w celach ewidencyjnych na podstawie Ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. ( t. j. Dz. U. 2017 poz. 2176), a ich niepodanie uniemożliwi przydzielenie działki lub jej pozbawienie;
5. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla
celów podatkowych i rachunkowych oraz ZUS i NFZ.
6. Podane dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby zobowiązane do zachowania poufności poprzez wydanie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w PZD- ROD „Zagaje”.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych
powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem rodzagaje@wp.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje”, 82-310 Elbląg 2, skrytka pocztowa 38.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.
Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji
prawnie uzasadnionych działań Administratora, o których mowa powyżej, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej
zgody.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z
metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa
powyżej.

Z poważaniem
PZD- ROD „Zagaje”-
Administrator Danych Osobowych
Kreator stron www - szybka strona internetowa